hotline:0934 666677 - 0936 384 075

HUKITECH

Support 1

Hotline: 0934 666677

Support  2

Hotline: 0936384075

 > Giấy chứng nhận ISO 17025 (US)

Giấy chứng nhận ISO 17025 (US)

Caltek đã được tổ chức công nhận hoa Kì Anab đánh giá và cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO17025.
 Caltek đã được tổ chức công nhận hoa Kì Anab đánh giá và cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu   chuẩn   ISO17025.