hotline:0934 666677 - 0936 384 075

HUKITECH

Support 1

Hotline: 0934 666677

Support  2

Hotline: 0936384075

 > Giấy phép của bộ khoa học công nghệ

Giấy phép của bộ khoa học công nghệ

Công ty cổ phần điện tử Caltek chính thức được bộ khoa học công nghệ, tổng cục đo lường cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực hiệu chuẩn số DK 313